09107794673

آموزش مراحل تولید محتوا

مراحل تولید محتوا

:مراحل تولید محتوا
مرحله 1 : تحقیق بازار
مرحله 2 : ایده پردازی
مرحله 3 : انتخاب بازار هدف
مرحله 4 : تولید محتوا
مرحله 5 : بهینه سازی
مرحله 6 : انتشار
مرحله 7 : ترویج
مرحله 8 : تحلیل

:دانلود فایل کامل از لینک زیر
لینک دانلود فایل